Team of young employees eagerly listening to their manager's speech

คำว่า Startup เป็นสิ่งที่รัฐบาลท่านประยุทธ์เริ่มพูดถึงต่อเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นรูปแบบการทำธุรกิจรูปแล้วใหม่ที่มีการเติบโตสูง แต่ใช้เงินทุนที่สูงมากเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกัน ผมเลยลองเอาธุรกิจรูปแบบ Startup มาจัดเรียงเป็นกลุ่มรูปแบบของ Tense ออกเป็น 4 กลุ่มที่คล้ายกับ Tense ในภาษาอังกฤษ ได้ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มอยากทำ (Future Startup) เป็นกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจแบบ Startup กำลังเริ่มหาไอเดียในการทำธุรกิจ หาหุ้นส่วน เข้าฟังคนกลุ่มที่ 3 และ 4 เล่าถึงความสำเร็จและวิธีการดำเนินการ โดยกลุ่มนี้กำลังรอจังหวะ รอโอกาส และรอเงินทุน เพื่อจะเริ่มต้นไอเดียและแผนการที่ได้วางแผนเอาไว้
  2. กลุ่มทำอยู่ (Present Startup) เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นทำธุรกิจแล้ว โดยได้ค้นหาตัวเอง เริ่มลองผิดลองถูก และมองหาลูกค้าที่แท้จริงโดยการอัดการตลาดเพื่อเพิ่ม user ที่จะมาเป็นลูกค้าแต่ผลประกอบการโดยรวมยังขาดทุนมากกว่ากำไร อาจจะไปต่อกลุ่ม 3 ได้ หรือ กระโดดไปกลุ่ม 4 เลยก็ได้เช่นกัน เพราะอัตราความสำเร็จของ Startup อยู่แค่ 1-2% เท่านั้น
  3. กลุ่มอยู่ได้ (Continuous Startup) เป็นกลุ่มที่ค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าจะต้องดำเนินธุรกิจไปในรูปแบบใด อีกทั้งรู้ว่าลูกค้าของตนเองเป็นใคร รู้วิธีจะขยายกิจการ มีการเติบโต และรักษาผลกำไรให้ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจึงเป็นกลุ่มที่มีผู้สนใจจากผู้สนใจในธุรกิจ Startup และได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนเงินทุนก็วิ่งเข้าหาเพื่อร่วมทุน
  4. กลุ่มเคยทำ (Past Startup)  คือบริษัทที่มาจากกลุ่ม 2 ที่ล้มเหลวไปแล้ว หรือ กลุ่ม 3 ที่มีอายุสั้น หรือกลุ่ม 3 ที่ Exit ออกมาด้วยวิธีการต่างๆ กลุ่มนี้จำพวกต่างๆ ก็จะไปถ่ายทอดต่อให้กลุ่ม 1 ฟังเพื่อเป็นแนวทางของ Startup และสร้างวัฏจักรต่อไป