DW ต่างจากหุ้นทั่วไปในตลาด โดยที่สามารถซื้อทั้งขาขึ้นและขาลง
DW มี 2 ประเภท คือ

Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง พูดง่ายๆก็คือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงจะซื้อ Call DW

  ราคาของ Call DW = มูลค่าที่แท้จริง + มูลค่าเวลา 
          = [(ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ] + มูลค่าเวลา

ตัวอย่างเช่น
น้องเอ ซื้อ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น ABC ออกโดย บล.เอเซีย พลัส รุ่นที่ 1 ซึ่งมีชื่อย่อเป็น ABC08CA อายุ 4 เดือน โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 100 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 DW : 1หุ้นอ้างอิง ราคา DW 10 บาท

ในกรณีที่อายุคงเหลือเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
100055
103358
1055510
1088513
11510515

กรณีที่อายุคงเหลือน้อยลง และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

สัปดาห์ที่ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
11055510
210334.57.5
31077411
4110103.513.5
5115152.517.5

* ราคา DW ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกลไกลการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ง่ายขึ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Call DW ณ วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทนของ Call DW = (ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ

ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น

Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองเป็นลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง นั่นคือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะลง จึงจะซื้อ Put DW

  ราคาของ Put DW = มูลค่าที่แท้จริง + มูลค่าเวลา 
          = [(ราคาใช้สิทธิ – ราคาหุ้นอ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ] + มูลค่าเวลา

ตัวอย่างเช่น
น้องบี ซื้อ Put DW ที่อ้างอิงกับหุ้น ABC ออกโดย บล.เอเซีย พลัส รุ่นที่ 1 ซึ่งมีชื่อย่อเป็น ABC08PA อายุ 4 เดือน โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 100 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 DW : 1หุ้นอ้างอิง  ราคา DW 10 บาท

ในกรณีที่อายุคงเหลือเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
102-253
100055
955510
9010515
8515520

กรณีที่อายุคงเหลือน้อยลง และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

สัปดาห์ที่ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
1955510
210004.54.5
39010414
485153.518.5
580202.522.5

* ราคา DW ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกลไกลการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ง่ายขึ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Put DW ณ วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทนของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ– ราคาหุ้นอ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ

ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลง