ตราสารอนุพันธ์ (DW) เป็๋นรูปแบบการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากหุ้นทั่วไปในตลาด โดยที่เราสามารถซื้อทั้งขาขึ้นและขาลง และมีอัตราทดที่สูงทำให้ได้เงินเร็ว หรือเสียเงินเยอะเช่นกัน เมื่อเป็นการลงทุนที่มีอัตราเสี่ยงสูงผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาให้มากขึ้นก่อนที่จะคิดลงทุน โดย DW แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิงในหุ้นขาขึ้น นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง จะพูดง่ายๆ นั่นก็คือหากเราคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงจะซื้อในรูปแบบการ Call นั้นเอง

  ราคาของ Call DW = มูลค่าที่แท้จริง + มูลค่าเวลา 
          = [(ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ] + มูลค่าเวลา

ตัวอย่างเช่น
นายแม๊กซ์ต้องการซื้อ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น ABC ออกโดย บล.บัวหลวง รุ่นที่ 1 ซึ่งมีชื่อย่อเป็น ABC01CA อายุ 4 เดือน โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 100 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 DW : 1 หุ้นอ้างอิง ราคา DW 10 บาท

ในกรณีที่อายุคงเหลือเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
100055
103358
1055510
1088513
11510515

กรณีที่อายุคงเหลือน้อยลง และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

สัปดาห์ที่ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
11055510
210334.57.5
31077411
4110103.513.5
5115152.517.5

ราคา DW ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกลไกลการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัว DW นั้นมีอัตราทดกับระยะเวลาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะถือ DW ไว้ไม่นาน

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Call DW ณ วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทนของ Call DW = (ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ

ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น แต่อย่าลืมคิดประเด็นของระยะเวลา (Time Decay) ด้วย

Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิงในขาลงนั่นเอง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองเป็นลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง นั่นก็คือกรณีที่เราคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะลง จึงจะซื้อ DW ตัวนั้นในขา Put 

  ราคาของ Put DW = มูลค่าที่แท้จริง + มูลค่าเวลา 
          = [(ราคาใช้สิทธิ – ราคาหุ้นอ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ] + มูลค่าเวลา

ตัวอย่างเช่น
นายไมค์ ซื้อ Put DW ที่อ้างอิงกับหุ้น ABC ออกโดย บล.บัวหลวง รุ่นที่ 1 ซึ่งมีชื่อย่อเป็น ABC01PA อายุ 4 เดือน โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 100 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 DW : 1หุ้นอ้างอิง  ราคา DW 10 บาท

ในกรณีที่อายุคงเหลือเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
102-253
100055
955510
9010515
8515520

กรณีที่อายุคงเหลือน้อยลง และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

สัปดาห์ที่ราคาหุ้น ABC (บาท)ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท)มูลค่าเวลา (บาท)ราคา DW (บาท)
1955510
210004.54.5
39010414
485153.518.5
580202.522.5

ราคา DW ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกลไกลการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัว DW นั้นมีอัตราทดกับระยะเวลาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะถือ DW ไว้ไม่นาน

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Put DW ณ วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทนของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ– ราคาหุ้นอ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ

ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลงนั่นเอง