derivate (in german derivative) trader draws market price on touchscreen.

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินกับคำว่าตราสารอนุพันธ์ DW ที่ให้กำไรดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเลือกข้างผิดโอกาสที่จะเสียเงินก็มากเช่นเดียวกัน ซึ่ง DW มีทั้งประโยชน์หลากหลาย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเหมือนกัน รู้กันแบบนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของ DW มีอะไรกันบ้าง

1. เป็นสินค้าที่ให้ Leverage แก่นักลงทุน คือ ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง แต่ให้ผล (Exposure) เสมือนกับการลงทุนในหุ้นอ้างอิง

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบจำนวนเงินลงทุนของหุ้น ABC และ ABC08CA เมื่อกำหนดให้ ABC ราคาหุ้นละ 100 บาท และ ABC08CA ราคาหน่วยละ 1 บาท และมีอัตราใช้สิทธิ 10 DW ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง

หลักทรัพย์ราคาต่อหน่วย (บาท)จำนวน (หุ้น/หน่วย)รวมจำนวนเงินลงทุน (บาท)
ABC10010010,000
ABC08CA110 x 100 = 1,0001,000
Average10 เท่า

 

2. DW ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง

ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ ABC ราคาหุ้นละ 100 บาท และ ABC08CA ราคาหน่วยละ 1 บาท ราคาใช้สิทธิ 100 บาท และมีอัตราใช้สิทธิ 10 DW ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น ABC และ ABC08CA ณ วันครบกำหนดอายุ

ABCABC08CA
ราคา ABCผลตอบแทนกำไร/ขาดทุนราคา ABCผลตอบแทนกำไร/ขาดทุน
1404040%14040 – 10 = 30300%
1303030%13030 – 10 = 20200%
1202020%12020 – 10 = 10100%
1101010%11010 – 10 = 00
100001000 – 10 = -10-100%
90-10-10%90-10-100%
80-20-20%80-10-100%

3. เพิ่มทางเลือกในการลงทุน

DW เป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน เนื่องจาก DW ส่วนใหญ่มักมีราคาไม่สูง ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทั้งยังซื้อง่าย ขายคล่อง เหมือนหลักทรัพย์ทั่วไป รวมทั้งยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มผลตอบแทนโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วย เช่น นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นอ้างอิงอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถกระจายการลงทุน โดยการแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ล่วนแรกลงทุนในหุ้นอ้างอิงเช่นเดิม แต่ส่วนที่สอง ลงทุนใน DW ของหุ้นอ้างอิงนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในระยะสั้นๆ